Način poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

ZA PRODAVATELJA:

Pri posredovanju u prodaji nekretnine djelatnik (agent) ORBIT Nekretnine d.o.o. će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine u kojem se Agencija obvezuje Prodavatelju da će za njega izvršiti slijedeće:
  • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,
  • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
   • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
   • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,
   • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
   • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,
   • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način
  • omogućiti pregled nekretnine,

  • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora

  • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
    
  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
    
  • prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.
ZA KUPCA

Pri posredovanju u kupnji nekretnine, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se ORBIT Nekretnine d.o.o. obvezuje osobito na slijedeće:
 1. da će kao kao dobar gospodarstvenik tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnine, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnine putem elektroničkih medija)
   
 2. pravovremeno obavještavati Nalogodavca o svim pojedinostima važnim za posao
   
 3. izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
   
 4. upoznati Nalogodavca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
   
 5. čuvati podatke o Nalogodavcu kao poslovnu tajnu
   
 6. voditi pregovore između Nalogodavca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
   
 7. Izdati račun za naplaćenu proviziju
   
 8. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.
   
 9. Posrednik ne odgovora za istinitost i točnost informacija objavljenih na ovim web stranicama budući da je iste informacije dobio od Nalogodavca s kojim ima ugovorni odnos.
Također agencija za Kupca obavlja:
 • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);
 • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)
 • organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste
 • po upisu hipoteke dostava rješenja i izvatka iz zemljišne knjige.
 • prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
 • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine
 • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;
 • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Zagrebu
 • prijenos režija sa imena prodavatelja na ime kupca a za što Kupac agenciji daje punomoć